Maelstrom V  2005-10, 153 x 122 cm

Maelstrom V 2005-10, 153 x 122 cm